Stadgar för Koi Club Sweden

Stadgar för Koi Club Sweden, 15 juni 2014

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Koi Club Sweden

§ 2 Föreningens ändamål

Koi Club Sweden är en ideell förening, som har till ändamål att:

öka medlemmarnas kunskaper om koi, om skötsels av koi samt dammar och att därigenom sprida intresse och förståelse för koi även utanför föreningen

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

organisera träffar för gemensamt erfarenhetsutbyte, ordna kurser och arrangera utställningar.

Klubben ansvar också för en hemsida med kontinuerlig information till medlemmarna. Vidare ska klubben ge ut en medlemstidning tre gånger om året. För att underlätta kontakten mellan medlemmarna ska klubben också årligen upprätta en medlemsmatrikel, som skickas med e-mail eller post en gång om året.

§ 3 Föreningens säte och organisationsnummer

Föreningen har sitt säte i den kommun, där ordföranden är mantalsskriven. Sätet kan därmed variera över åren.

Föreningens organisationsnummer är 8024054093

§ 4 Medlemskap och medlemsavgift 

 1. Medlemskap är öppet för alla
 2. Medlem är den som betalat medlemsavgift och vill verka för föreningens målsättning samt förbinder sig att följa föreningens stadgar
 3. Med familjemedlem avses person som bor i samma hushåll.
 4. Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften gäller för kalenderår
 5. Varje medlem har en röst.
 6. Familjemedlem har ingen rösträtt och får inget eget exemplar av medlemstidningen eller andra utskick. Familjemedlem får dock delta i alla koiklubbens aktiviteter
 7. Medlem får inte utnyttja föreningen för i kommersiellt syfte
 8. Medlem som inte betalat medlemsavgiften, bryter mot föreningens stadgar, målsättning eller syfte kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Se § 12:2

§ 5 Årsmöte 

 1. Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april
 2. Styrelsen kallar till årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst två veckor före mötet
 3. Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet. Dessa handlingar är Verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning, revisionsberättelsen, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret, propositioner, styrelsens förslag avseende motioner och valberedningens förslag.
 4. Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 10 januari
 5. Inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut avseende motionerna ska bifogas förslaget till dagordning
 6. Vid årsmöte har varje medlem en röst som är personlig och inte kan utövas genom ombud. Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet utom vid personval då sluten omröstning ska ske, om någon begär det. Beslut fattas, utom i de frågor som framgår av dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Vid personval sker dock avgörandet med lottning. Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet ej heller i val av revisor.
 7. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
 8. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar.  När revisorerna eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen, skall också extra årsmöte genomföras. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen.  Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter inkommen begäran. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst två veckor före mötet.

§ 6 Ärenden vid årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

 1. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Fastställande av medlemsavgift
 4. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 5. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år
 6. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 7. Val av revisorer och ersättare
 8. Val av valberedning
 9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och styrelsens förslag avseende inkomna motioner
 10. Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat ta upp till behandling
 11. Mötet avslutas

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet 

§ 7 Styrelsen 

 1.  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inget annat föreskrivs i stadgarna. Styrelsen ska verkställa de beslut som fattats på årsmötet, ha hand om föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen ska föra protokoll över sina sammanträden
 2. Styrelsen består av ordförande och fem till sju övriga ledamöter. Ledamöter utses för två år. Valberedningen ska i sitt förslag till årsmötets beslut se till att inte alla ledamöter ersätts vid ett och samma årsmöte. Ordföranden utses av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som föreningen anser sig behöva.
 3.  Styrelsen sammanträder efter av styrelsen uppgjord plan eller när ordföranden anser det nödvändigt. Styrelsen ska också sammanträda om minst två styrelsemedlemmar begär det.
 4. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande, Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
 5. Koi Club Swedens firma tecknas av ordföranden i förening med annan styrelseledamot. Kassören tecknar ensam konto på post och bank.
 6. Vid beräknade kostnader upp till 5000 kronor skall ordförande och kassör kontaktas i förväg för godkännande. Godkännandet ska lämnas skriftligt via post eller e-mail
 7. Vid beräknade utgifter över 5000 kronor skall hela styrelsen kontaktas i förväg genom kassör eller ordförande. Godkännande ska lämnas skriftligt via post eller e-mail

§ 8 Verksamhetsår 

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast vecka 3.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast v 6 avge sin revisionsberättelse

§ 10 Valberedning 

Valberedning utses av årsmötet efter förslag från styrelsen. Mandattiden är två år. Valberedningen skall ge förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska sträva efter att funktionärernas mandatperioder inte löper ut samtidigt.

Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelsen senast tre veckor före det möte val ska äga rum.

§ 11 Regler för ändring av stadgarna

 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får göras av såväl medlem som av styrelsen. För medlemmar gäller samma tidsbegränsning som för lämnande av motion inför ordinarie årsmöte. Beslutad ändring träder i kraft omgående om inte annat datum anges i beslutet. 

§ 12 Utträde och uteslutning 

 1. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 2. Om medlem efter påminnelse inte har betalt sin medlemsavgift kan styrelsen besluta om uteslutning ur föreningen
 3. Beslut om uteslutning på grund av andra orsaker än ej betald medlemsavgift får inte göras förrän medlem fått ta del av omständigheter, som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får heller inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss, av styrelsen fastställd tid, dock minst 20 dagar. I beslutet ska skälet för uteslutning redovisas.

§ 13 Upplösning av föreningen

 Beslut om upplösning av Koi Club Sweden fattas vid två på varandra följande föreningsmöten. Vid det första fattas beslut med enkel majoritet medan vid det andra krävs minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna för beslut.  Kallelser ska på sedvanligt sätt lämnas till medlemmarna 14 dagar före mötena. Vid upplösning av klubben skall tillgångarna tillfalla och fördelas lika mellan medlemmarna.

———————————————————