KHV, Koiherpesvirus

Koiherpesvirus (KHV) – Information

Koiherpesvirus (KHV) är ett virus som drabbar karpar (Cyprinus carpio), det vill säga vanlig karp plus alla varianter som till exempel koikarp, spegelkarp och läderkarp.

Viruset upptäcktes i Israel 1998 och har sedan dess dokumenterats från alla kontinenter förutom Australien. Sjukdomen är nu allmänt förekommande i stora delar av Europa. I juli 2007 fick vi det första positiva resultatet för koiherpesvirus i Sverige. KHV skapar stora problem och associeras ofta med hög dödlighet (80-100 %).

Jordbruksverket har därför som ansvarig myndighet beslutat om att aktivt bekämpa sjukdomen (se nedan).

Allmänt om sjukdomen

Symtom hos infekterade fiskar kan vara insjunkna ögon samt gälar med mörkare och ljusare fläckar. Viruset nedsätter fiskens immunsystem och gör att den lättare blir infekterad av andra smittämnen. Sekundära bakteriella och parasitära infektioner på hud och gälar är därför vanligt förekommande. Ofta kan en fisk som insjuknat i KHV avlida som en följd av en bakteriesjukdom. Fiskar som är infekterade med KHV simmar gärna vid ytan och har en ökad andningsfrekvens.

Viruset smittar mellan fiskar genom vattnet. Viruset överlever minst 20 timmar i vattnet och överlevnaden i sediment antas vara mycket längre. Fiskar som infekterats och överlevt sjukdomen blir kroniska smittbärare, dvs. de utvecklar inte sjukdom men smittar andra fiskar som insjuknar. Eftersom det inte finns någon verksam terapi mot sjukdomen återstår bara avlivning för att bekämpa sjukdomen.

Viruset har isolerats från andra fiskarter än karp vilket pekar på att även andra arter kan sprida smittan utan att för den delen insjukna själv. Det kan i nuläget inte heller uteslutas att andra fiskarter än karp, under vissa omständigheter, kan insjukna.

Kontrollåtgärder

Med hänsyn till de stora konsekvenser en spridning av KHV kan innebära för vildlevande bestånd, vattenbruk och prydnads-/sällskapsfisk finns en stor enighet bland myndigheterna, näringen och andra relevanta föreningar om att det finns goda skäl för en konsekvent bekämpning av sjukdomen.

Utifrån nuvarande smittsituation har Jordbruksverket därför beslutat om att tillämpa följande kontrollåtgärder vid framtida utbrott:
Vid påvisad smitta avlivas all fisk i drabbade besättningar och anläggningarna saneras.

För att få en god överblick över smittsituationen
föreskrivs om anmälningsplikt för koiherpesvirus (KHV),
efter samråd med Statens Veterinärmedicinska Anstalt erbjuds en kostnadsfri KHV-test för privatpersoner vid misstanke om KHV och
provtagning avseende KHV i fiskodlingar sker i samband med den obligatoriska hälsoövervakningen för SVC (vårviremi hos karp).

Beslut om sanering tas i varje enskild fall med hänsyn till de specifika förutsättningarFör privata djurägare som inte har någon försäljning av fiskar kan saneringen innebära att dammen antingen töms helt på vatten och står torrlagd i två månader, alternativt, om dammen inte kan torrläggas, att den står fisktom i minst fyra månader. Utrustning som akvarier, pumpar, håvar etc. rengörs med borste och alkaliskt rengöringsmedel och sedan avdödas KHV antingen genom uppvärmning till minst 50ºC under minst fem minuter eller genom att sänka ned föremålen i Virkon® (1%) (alternativt torka under minst 3-4 veckor).

För zooaffärer, uppfödare eller akvariegrossister är situationen oftast mer komplex och smittrisken större. Saneringen kan därför kräva andra lösningar.

Vid misstanke

Som koi-ägare måste du ta ditt ansvar för dina djur genom att vara aktiv och alert på sjukdomssymtom och att bekämpa sjukdomen.

Kontakta omedelbart länsveterinären eller Fisksektionen vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om du misstänker att dina fiskar drabbats av KHV. Du ska vara medveten om att den fisk som insjuknar inte behöver vara den som fört med sig sjukdomen, det kan vara en kronisk smittbärare som inte insjuknar men som kan infektera andra.

Undvik besök hos annan fiskägare eller på fiskodling.

Att tänka på vid köp av fisk

1. Köp endast fisk från fackhandlare som ni har förtroende för och som är professionella.

2. Fråga specifikt om fiskarna är fria från KHV. Efterlys karantäniserad och provtagen fisk.

3. Har du minsta tvivel, köp inte!

4. Vid köp, placera fiskarna under 5 – 6 veckor i karantän väl skiljda från övriga akvarier och dammar. Eventuellt kan en fisk från övriga akvarier/dammar placeras ihop med de nya fiskarna under karantänstiden för att se om sjukdom bryter ut. Vattentemperaturen ska vara cirka 20-26ºC. Använd separata redskap, hantera dessa fiskar sist vid matning, rengöring etc. Tvätta händer och armar efter hantering.

Michael Diemer, Art- och smittskyddsenheten, Jordbruksverket,