Årsmöte 2016, verksamhetsberättelse 2015, Protokoll från mötet

Dagordning för årsmötet.

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Föredragande av verksamhetsberättelsen för det gångna året.
 8. Föredragande av förvaltningsberättelse för det gångna året
 9. Revisionsberättelsen
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Budgetförslag inför kommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av årsavgiften för nästkommande räkenskapsår.
 13. Val av ordföranden.
 14. Val av övriga styrelseledamöter.
 15. Val av suppleanter.
 16. Val av två revisorer + suppleanter för dessa
 17. Val av valberedning, två stycken.
 18. Behandling av motioner, förslag eller framställningar som av
  styrelsen blivit hänskjutna till årsmötet eller som av enskild
  medlem skriftligen avlämnats till styrelsen.
 19. Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat att ta upp till
  behandling.
 20. Årsmötet avslutas.

 

Efter årsmötet eller på första styrelsemötet konstituerar styrelsen sig.

 

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

Antal registrerade medlemmar har under året varit 291 betalande medlemmar. En hedersmedlem och 8 sponsorer.

Garden Aquatica, Sävne Koi & Trädgård AB, Huddinge koi. Vattenliv,
BG byggros AB, Dammbutiken/Sundsvalls handelsträdgård,
Koi Consult och Zoogiganten.

Styrelsen

Styrelsen bestod vid årsskiftet 2014/2015 av följande personer

Arne Eriksson (ordförande) Lars Norling (vice ordförande) Richard Mauritzon (kassör)
Britt-Marie Wallinder (sekreterare) Fredrik Grimstig(ledamot)
Barbro Eriksson (ledarmot) Mikael Lagerström (ledarmot)

Sören Wallinder(suppleant) Kerstin Norman (suppleant) Sigurd Nyberg (suppleant)

Övriga personer

Christina Jacobsson tidningsredaktör

Sören Wallinder webbmaster

Roland Olsson (sammankallande revisor) Nils-Erik Ekegren(revisor)

Björn Karlsson (valberedning sammankallande) Sten Remahl (valberedning)

Aktiviteter under år  2015

Klubben har under året haft följande aktiviteter

Möten

Årsmöte den 21 mars ägde rum på Såstaholm herrgård i Täby.

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året
samt ett antal arbetsmöten för planering .

Mässor

Nordiska Trädgårdar i Älvsjö i slutet av mars. Mässan bemannades av medlemmar under de fyra dagar som mässan pågick. Klubben sålde souvenirer och vattenhyacinter samt medlemskap i koiklubben.

Koidag i Brottby den 30 maj och besöktes av ca 150 personer.

Aktivitetsdag i november i Brottby.Där byggde 23 medlemmar ett insektshotell och gjorde en bricka med koifisk på.

Dammbesök

Vi har under året haft 14 dammbesök

Antal medlemmar vid varje besök har varit mellan 20-40 personer

Följande platser och personer har besökts:
Nyköping, Marianne Lönnmo och Sune Renström.  Margareta och Klas Roos.
Täby, Anita och Bo Wärme,
Vallentuna, Anette Dahlgren.
Norrtälje, Christina Lindström.
Eskilstuna S;t Eskils Kyrkogårds minneslund.
Örebro, Tore Wallman.
Skokloster Per-Olov Hertegren.
Kungsängen, Olof Olsson.
Tynningö, Tomas Öhnfeldt.
Salatrakten, Cecilia och Öyvind Bjerke. Maud och Lars Henningsson.
Ingvar och Ann-Britt Wäneskog samt Sävne koi, Christoffer Pettersson.

Tidningar

4 tidningar har givits ut under år 2015

Resor

Under året har två resor gjorts i koiklubbens regi

Den 27-28 juni gjorde vi en resa till Åland.

Dag 1 besökte vi Rolf Sandell, Alvar Korpi, Les Husell
Dag 2 besökte vi Runar Sandberg, Lennart Joelsson och Titti Törnroth.

14-16 augusti gjordes en resa till Arcens  koimässa i Holland.
Åtta personer åkte bil och tre åkte flyg till Amsterdam och därifrån bil.

 

 

Vendelsö den 19 januari 2016

 

 

 

Arne Eriksson   /  ordförande

 

 

————————————–

 

Richard Mauritzon /kassör

 

………………………………………….

 

Britt-Marie Wallinder /sekreterare

 

……………………………………………..

 Protokoll från Koi klubbens  årsmöte lördag den 12 mars 2016  på Vendelsö bygdegård.                  

    1 Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

    2 Upprättande av röstlängd.

Röstlängd upprättas och faställes (bilaga 1 i protokollet/ 17 betalande medlemmar

3 Fråga om huruvida mötet är behörigt utlyst.

Kallelse till årsmötet har skickats ut i god tid före mötet

4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns

 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare.

Mötet valde. Arne Eriksson till ordförande och Britt-Marie Wallinder till sekreterare.

 6 Val av två justerare tillika rösträknare.

Roland Olsson och Krister Svanedhal.valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 7 Föredragande av verksamhetsberättelsen för det gångna året.

Sekreteraren presenterade verksamhetsberättelsen(bilaga 2,) vilken godkänns av mötesdeltagarna.

8 Föredragande av förvaltningsberättelse för det gångna året

Kassören presenterar förvaltningsberättelsen.

9 Revisionsberättelsen

Roland Olsson föredrar revisionsberättelsen. Roland nämnde att redovisningen är mycket god Allt stämmer perfekt. Revisorerna har gått igenom samtliga styrelse protokoll och kunnat konstatera att samtliga beslut har tagits i enlighet medklubbens stadgar.

 

 

 

 

10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade detta.

11 Budgetförslag inför kommande verksamhetsår.

Richard Mauritzon presenterade budget för i år. Omkostnaderna kommer att öka. Vi är i behov av förrådsutrymme som vi ev. måste hyra. Omkostnaderna av tidningen har också ökat .Budgeten visar ett underskott på 7000-10000 tusen kronor för i år

12 Fastställande av årsavgiften för nästkommande räkenskapsår.

Styrelsen föreslår höjning av medlemsavgiften 2017 pga ökade omkostnader

Årsmötet beslutade efter omröstning höja avgiften till 250 kr/ familj och år

 

13 Val av ordföranden.

Till ny ordförande valdes Britt-Marie Wallinder på 1 år

 

14 Val av övriga styrelseledamöter.

Martin Franzen              nyval 2 år

Christina Lindström        nyval 2 år

Anita Wärme`                nyval 1år

Lars Norling                   1år kvar

Mikael Lagerström         1år kvar

Barbro Eriksson             omval 2år

15 Val av ersättare

Sören Wallinder             omval 2 år

Kjell Lindström               nyval 2 år

Christina Jakobsson       nyval 2 år

 

 

 

16 Val av två revisorer + ersättare för dessa

Roland Olsson               omval 2 år  sammankallande

Nils-Erik Ekegren           omval 2år

Richard Mauritzon         nyval 2år

Revisorerna tycker att det räcker med en ersättare

 

17 Val av valberedning, två stycken.

Björn Karlsson omval 2år sammankallande

Sten Remahl omval

 

 

18 Behandling av motioner, förslag eller framställningar som av   

styrelsen blivit hänskjutna till årsmötet eller som av enskild

Medlem skriftligen avlämnats till styrelsen.

 

Inga motioner har kommit in

 

 

 

19 Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat att ta upp till

behandling.

 

Inga frågor

 

 

 

   20 Årsmötet avslutas.

   

Ordförande tackar för deltagandet och mötet avslutas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendelsö den 8 Mars 2016