Protokoll årsmöte 29/3 2014

Protokoll från årsmöte lördag den 29 mars 2014 på Såstaholm Täby

 

1 Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet

 

2 Fråga om mötets behöriga utlysning

Kallelse till årsmötet har skickats ut i god tid före mötet

 

3 Upprättande av röstlängd (Bilaga 1)

Röstlängden upprättades och fastställdes (bifogas protokollet) 13 medlemmar

 

4 Godkännande av dagordning

Roland Olsson frågade om ändringar av stadgar under punkt 17 var en

Information- eller beslutspunkt och fick svaret att det var en

informationspunkt. Med detta klargörande godkändes dagordningen

 

5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Mötet föreslog sittande dvs. Arne Eriksson och Britt-Marie Wallinder

 

6 Val av justeringsman tillika rösträknare

Roland Olsson valdes till justeringsman

 

7 Verksamhetsberättelse

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen vilken godkändes av mötesdeltagarna

 

 

8 Faställande av resultat-och balansräkning( Bilaga 3)

Kassören Richard Mauritzon föredrog resultatet från föregående år

Resultat och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna

9 Revisionsberättelse(  Bilaga 4)

Roland Olsson redovisade revisionsberättelsen och föreslog

Ansvarsfrihet för styrelsen.

 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutande att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen

 

11 Medlemsavgifter och budgetförslag för verksamheten

Kassören föredrog budget för 2014 och 2015 Några nya större planerade kostnader för dessa år förväntas inte

Medlemsavgiften föreslogs för 2015 förbli oförändrad 175 kr per familj och år

 

12 Val av ordförande för styrelsen

Arne Eriksson valdes till ordförande i två år

 

13 Val av högst 7 ytterligare styrelseledarmöten

Till ordinarie ledarmöten valdes

Rickard Mauritzon                 två år

Britt Marie Wallinder            två år

Fredrik Grimstig                      två år

Kristina Ambrosiani               ett år

Lars  Norling                            ett åt

 

 

14 Val av suppleanter

Till suppleant valdes Tord -Sören Wallinder ett år

15 Val av revisor

Roland Olsson sammankallande omvaldes två år

Nils Erik Ekegren valdes på två år

16 Val av ledarmöten i valberedning

Sten Remahl     två år

Björn Karlsson   två år

 

17 Övriga ärenden som styrelsen förlagt under året

Ändring av stadgar

Kristina Ambrosiani presenterade förslag om ändringar av stadgarna.

Med hänvisning till punkt fyra Beslutade årsmötet att bordlägga

ärendet . Frågan kommer att behandlas av styrelsen nästa

styrelsemöte.

Föreningens syfte

För att uppfylla föreningens syfte behöver vi marknadsföra oss mera

Förslag från medlemmar på årsmötet: annonsering i trädgårdstidningar, kontakt med trädgårdsföreningar och övriga Koiföreningar. Föreläsningar m.m. Olle Fernström lovade att bidra med råd och tips.

 

18 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

 

19 Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat ta upp till behandling

Inga frågor

20 Årsmötet avslutasTäby den 29 Mars 2014

 

 

 

Vid protokollet

 

——————————————

Britt Marie Wallinder / sekreterare

 

———————————————

Arne Eriksson / ordförande

 

 

———————————————-

Rickard Mauritzon/kassör

 

 

 

Justeras

 

 

————————————————-

Roland Olsson

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A   till årsmötet 29/3 2014

 

 

Under året har följande personer avgått ur styrelsen med omedelbar verkan

Mikael Forsberg      ordförande

Per-Olov Hertegren  sekreterare

 

Avgår på egen begäran vid årsmötet

Krister Svanedahl     styrelseledarmot

Anne Nickles    suppleant

Maj-Britt Lundkvist  revisorssuppleant

 

Under året har följande personer avgått ur valberedninge med omedelbar verkan

Ulf Lundkvist         sammankallande  valberedningen