Dagordning årsmöte 2014

DAGORDNING  ÅRSMÖTE 2014

1 Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna

2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst

3 Upprättande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

6 Val av justeringsman tillika rösträknare

7 Verksamhetsberättelse

8 Fastställande av resultat och balansräkning

9 Revisionsberättelse

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Budgetförslag för 2014 och medlemsavgift för 2015

12 Val av ordförande för styrelsen

13 Val av styrelseledarmöten

14 Val av suppleanter

15 Val av revisorer

16 Val av ledarmöten till valberedning

17 Övriga ärenden som styrelsen har förlagt under året

Ändring av stadgar

18 Behandling av inkomna motioner

19 Ärenden som mötet med enkel majoritet beslutat att ta upp till behandling

20 Årsmötet avslutas